Archive for februari, 2011

John Michael Greer: Att klättra nerför stegen

På engelska / in English.

Uppdaterad 2011-03-30: den förra översättningen var lite stolpig och har ersatts av en bättre.

Detta är en översättning av John Michael Greers inlägg Climbing Down The Ladder från The Archdruid Report 2007-10-10. Det är en fortsättning på det förra inlägget, Mot ett ekotekniksamhälle, men Greer går här närmare in på hur processen runt industrisamhällets fall och ekotekniksamhällets framväxt kan se ut.

Förra veckans inlägg på The Archdruid Report tog upp möjligheten att framtida samhällen kanske skulle kunna behålla en relativt hög tekniknivå utan att behöva fastna i ett beroende av stora mängder icke förnybara resurser – vilket är grunden för vårt nuvarande industrisamhälle. Drömmen om att bygga en sådan civilisation – ett ekotekniksamhälle, för att använda uttrycket jag myntade i det inlägget – har vårdats ömt av många människor i alternativa kretsar i åratal, och inte utan skäl.

Bakom den drömmen finns en finurlig filosofisk strategi. De argument som används för att rättfärdiga den industriella världens sociala strukturer bygger på en framtvingad tudelning mellan å ena sidan den godhet som sägs finnas i upplysta, tekniskt avancerade industrisamhällen och å andra sidan den misär som påstås ha präglat den primitiva förindustriella människans liv. Många som idag kritiserar industrialismen gör misstaget att acceptera den här dikotomin och bara vända på värderingarna, som om man kan ta sig ur ett dualistiskt tankesätt genom att vända på dualismen.

Läs mer

Annonser

John Michael Greer: Mot ett ekotekniksamhälle

På engelska / in English.

Uppdaterad 2011-03-24: den förra översättningen var lite stolpig och har ersatts av en bättre.

Detta är en översättning av John Michael Greers blogginlägg Toward An Ecotechnic Society från The Archdruid Report 2007-10-04. Det ritar i grova drag upp en möjlig framtid och visar på flera av grunderna i Greers texter: det ekologiska perspektivet, det historiska perspektivet och en klar förståelse för att fakta inte är allt – även begrepp är viktiga.

Några stycken in i texten hänvisar Greer till ”förra veckans inlägg”. Det inlägget heter Civilization and Succession (som jag inte översatt) och han beskriver där den ekologiska process som kallas succession och drar paralleller med hur människans samhällen utvecklas.

Om man verkligen försöker använda ekologiska metoder för att förstå industrisamhällets belägenhet, så blir en av konsekvenserna att man måste vända ut och in på mycket som vi idag tar för givet. Exempelvis finns det nuförtiden, bland dem som känner till oljetoppen,  många som ser det som att vi måste hitta någon ny energikälla, så att vi kan bevara industrisamhället ungefär som det ser ut idag. Ur ett ekologiskt perspektiv är detta synsätt närmast en definition av begreppet ”kontraproduktivt”, eftersom det är just industrisamhällets nuvarande form som gör vår belägenhet omöjlig att komma ur.

Som den ser ut idag kan den industriella ekonomin närmast beskrivas, ur ett ekologiskt perspektiv, som en metod för att omvandla resurser till föroreningar så fort som möjligt. Av den anledningen är inte sinande resurser och avfallsproblem några oförutsedda sidoeffekter av industrialismen utan inbyggda i det industriella systemet: ju snabbare resurser omvandlas till avfall desto mer blomstrar den industriella ekonomin och tvärtom. Detta är själva kärnan i vår belägenhet. Oljetoppen är bara ett symptom på en större kris, nämligen att ett system som utvecklats för att maximera resursanvändningen på en ändlig planet är fullständigt ohållbart. Att försöka hantera symptomet utan att se till den större bilden kommer bara att leda till att andra symptom dyker upp, på andra håll, istället för det första.

Läs mer

Författarpresentation: John Michael Greer

På engelska / in English.

Den första författare som jag tänker lyfta fram på bloggen är John Michael Greer, en amerikan som har skrivit flera böcker om vår närmaste (och även mer avlägsna) framtid. Jag har läst två av dessa, The Long Descent och The Ecotechnic Future. De handlar om Greers syn på de problem vi står inför, med oljetoppen, klimatförändringar, kriser i ekosystemen med mera, men Greer har ett närmast unikt historiskt perspektiv. Han utgår från tidigare mänskliga civilisationers öden för att dra slutsatser om vår egen framtid. Jag rekommenderar båda böckerna, som inte finns på svenska och inte tycks finnas i fysiska bokhandlar (i alla fall inte i Göteborg), men de finns på de flesta Internetbokhandlarna. Tyvärr inte längre direkt från förlaget eftersom de slutat skicka utanför USA och Kanada.

Greer har också en blogg, The Archdruid Report. Bloggen rekommenderas också. Han har skrivit i flera år och har avhandlat en väldig mängd ämnen (eller snarare ett och samma ämne, utifrån många olika aspekter). För några månader sedan bytte han fokus och håller nu på att ta fram en ”kursbok” för något han kallar för ”gröna trollkarlar”. Detta är tänkt som ett sätt för enskilda individer att praktiskt hantera alla de sammankopplade problem vi står inför.

Om man kikar på vad Greer mer har skrivit hamnar man snabbt i den ”alternativa” delen av bokhandeln, med ämnen som magi, UFO:n och gammal hednareligion. När man sedan upptäcker att han på fullt allvar kallar sig ärkedruid, leder ”the Ancient Order of Druids in America” och finns på bild i sitt långa skägg på Stonehenge så kan man börja undra vad det är för en kuf. Hans övriga böcker kan jag inte kommentera, eftersom jag inte läst dem, men baserat på hans blogg vet jag att Greer tar många saker på allvar som de flesta människor i Västerlandet bara avvisar. Detta är för mig ett av skälen till att hans texter är så viktiga – han har ett mycket annorlunda perspektiv än de flesta. Andra skäl är att han är en mycket skicklig skribent med en imponerande förmåga att väva ihop olika perspektiv.

Den här bredden gör det dock svårt att presentera hans skriverier på ett bra sätt. Jag har valt en tredelning:

Spår A, den större bilden: vart är vi på väg? Jag har valt ut 8 texter som i grova drag målar upp Greers syn på nuläget och framtiden.

Spår B, praktiska aspekter: hur förhålla sig till framtida utmaningar? Här har jag valt 9 texter som på olika sätt behandlar vanliga invändningar och praktiska förhållningssätt inför den bild som målas upp längs spår A.

Spår C, berättelser, religion och kultur: som nämnts ovan kommer Greer från ett helt annat håll än de flesta som diskuterar dessa frågor, och jag har valt ut 14 texter som jag tänker översätta.

Sammantaget hoppas jag att detta ska ge en hygglig bild av Greers syn på framtiden. Jag vet att han inte är helt okänd i Sverige, men hans idéer förtjänar större uppmärksamhet.

Jag börjar som sagt med den stora bilden och har valt en text som i ekologiska termer tecknar en bild av hur framtiden kan te sig.

Förberedelser på spelplanen

På engelska / in English.

Innan vi kastar oss in framtidsspekulationer tänkte jag skissa bakgrunden till kommande inlägg. Från min synvinkel är det ingen tvekan om att vi har gott om miljöproblem framför oss, allt från döende hav, problem med vår energiförsörjning, smygande klimatförändringar, för att inte tala om alla ekonomiska och politiska problem runtom i världen.

Det finns redan många som ägnar uppmärksamhet åt allt detta. I Sverige hittar vi t ex bloggarna Flute-tankar, Cornucopia?, Livet efter oljan, Aleklett’s Energy Mix och Effektbloggen med flera. Det finns också de som säger emot, framför allt när det gäller klimatförändringarna, t ex The Climate Scam eller Stockholmsinitiativet.

Vad det däremot är ganska ont om, både i Sverige och utomlands, är de som försöker få ihop alla dessa olika problem man ser till någon sorts helhet. Resultatet blir, trots allt engagemang och publicitet, mestadels handlingsförlamning och splittring – vi källsorterar lite (även om en stor del av soporna ska eldas upp till fjärrvärmen), kanske köper en miljöbil som går på diesel, men sen åker vi ändå till Thailand i ett par veckor. Mycket av det vi gör är naturligtvis bra, som att klimatkompensera flygresor med trädplantering, köpa bränslesnålare bilar, återvinna allehanda förpackningar och så vidare. Det finns dock inte mycket som tyder på att det räcker, tvärtom.

Vi ser ut att vara på väg in i en ny värld, där mycket av det vi tagit för givet kommer att visa sig oanvändbart. Redan nu, under och efter finanskrisen, har många ekonomiska grundantaganden visat sig mindre användbara efter att marknaderna bytte skepnad i och med den massiva statliga inblandningen.

Det vi mest av allt behöver är att få ihop hela den spretiga bilden till någon sorts helhet. Kanske går det inte att få ihop den till en enda prydlig bild, men bättre med några helhetsbilder att bedöma verkligheten utifrån än inga alls. Det är detta bloggen kommer att handla om ett tag framöver.